اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

فرهنگ ارشاد

استاد بازنشسته دانشگاه اهواز

ershadafgmail.com

عبدالرضا نواح

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

a_navahscu.ac.ir

حسین ایمانی جاجرمی

جامعه شناسی دانشیار گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران

imanijajarmiut.ac.ir

محمدجلال عباسی شوازی

جمعیت شناسی استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

mabbasiut.ac.ir